Kérdése van? Ingyenes zöld számunk: 06/80 980-045 info@hsakft.hu

Adatkezelés

HSA KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Kik vagyunk?

HUMAN SERVICE AGENCY Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (Cg. 09-09-007178, székhely: 4024 Debrecen, Batthyány utca 12-1. fszt. 1, adószám: 11982348-2-09, nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, rövidített elnevezése: HSA Kft., a továbbiakban "Szolgáltató", "Adatkezelő" vagy " HSA Kft.") egy magyar tulajdonú és magyar vezetésű vállalkozás.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Web : www.hsakft.hu

Cím : 4024 Debrecen, Piac utca 58. 1/1

E-mail : debrecen@hsakft.hu 
Telefon : +36 52 316 242, +36 52 446 991

Az Adatkezelő helyi ügyfélszolgálatainak elérhetőségei itt találhatóak meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok jelen szabályzatban ismertetett adatkezeléseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (" NAIH") részére bejelentette.

A NAIH a HSA Kft. adatkezeléseit a következő számokon vette nyilvántartásba: NAIH-75421/2014 (munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés), NAIH-75422/2014 (marking tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés) és NAIH-75423/2014 (honlappal összefüggő adatkezelés).

2. Miért fontos az adatvédelem?

A HSA Kft. „a hazai személyzeti szolgáltató”, amelynek munkaerő-kölcsönzéssel, munkaerő-közvetítéssel, a felnőttképzéssel és a bérszámfejtéssel foglalkozó üzletágai vannak. Egyes üzletágaink bizonyos tekintetben eltérően működnek, de minden esetben célunk egyfelől az, hogy az álláskeresők és munkavállalók elérjék karriercéljaikat, másfelől az, hogy ügyfeleink humánerőforrás igényeit a lehető leghatékonyabban teljesítsük.

Szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen szabályzat részletesen tartalmazza a munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés és felnőttképzés szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat, továbbá a www.hsakft.hu weboldal ("Portál") használatával összefüggő információkat. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

Felhívjuk figyelmét, hogy Portál használatával, az ott történő a regisztrációval, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével – legyen szó akár a Portál használatáról, akár arról, hogy Ön nem elektronikus úton veszi azokat igénybe – Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. A Portál használata, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a személyes adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes. Amennyiben jelen Portálon hozzáférhető Adatvédelmi Szabályzat és az Ön által esetlegesen külön nyilatkozathoz csatolt adatvédelmi szabályzat között eltérés adódna, akkor az utóbbi az irányadó.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik:

  • a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (" Adatvédelmi Irányelv");
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.");
  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (" Mt.")
  • a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet ("Kormányrendelet ").

3. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célra és mennyi ideig?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személlyel – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint "érintettel" – kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a video- és hangfelvétel, az iskolai képzettség, a korábbi munkahelyek listája.

A különböző szolgáltatásaink keretében különböző személyes adatokat kezelünk.

3.1 Munkaerő-kölcsönzés

Mit értünk munkaerő-kölcsönzés alatt?

Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a szolgáltatást értjük, amelynek keretében a Szolgáltató mint kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (az Mt. 214. § (1) bek. a) pontjában foglalt meghatározás alapján).

Mi az adatkezelés célja?

Munkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalókat kikölcsönözzük a Szolgáltató ügyfelei, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Munkaerő-kölcsönzés céljára hozzájárulás alapján kezeljük a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A munkaviszony létrejöttét követően – tekintettel az irányadó jogszabályi rendelkezésekre (bérszámfejtés, nyugdíj- és egészségbiztosítás stb.) – hozzájárulás hiányában, törvény felhatalmazása alapján (Infotv. 5. § (1) bek. b) pont) is kezelhetünk személyes adatokat, továbbá, bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Szolgáltatóval létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Jogi kötelezettség vagy jogos érdek alapján történő adatkezelésre akár a hozzájárulás visszavonását követően is sor kerülhet (Infotv. 6. § (5) bek.). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén a Szolgáltató és az érintett között jön létre munkaviszony, ezért a Szolgáltatónak minden olyan személyes adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez szükséges.

A munkaerő-kölcsönzés esetén kezelt személyes adatok köre:

a) vezetéknév

b) keresztnév

c) születési név

d) születési hely és idő

e) anyja születési neve

f) személyi szám

g) azonosító okmány típusa (pl. szig. szám) és száma

h) társadalombiztosítási szám

i) adóazonosító jel

j) állampolgárság

k) bejelentett lakóhely

l) tartózkodási hely (levelezési cím)

m) bankszámla száma

n) családi állapota

o) eltartott gyermekek száma

p) e-mail cím

q) telefonszám (mobil, vezetékes)

r) fényképfelvétel

s) tanulmányokra vonatkozó adatok

t) munkahelyekre vonatkozó adatok

u) idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

v) megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

w) egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk

x) egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, start kártya, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket a regisztráció (az adatok megadása) során külön megjelöljük. 

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Azon személyes adatokat, amelyek megőrzésére az irányadó jogszabályok nem tartalmaznak kötelező előírást (így például az egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, email-cím, telefonszámok, tanulmányokra és idegen nyelvek ismeretére vonatkozó információk) addig kezeljük, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Azon személyes adatokat, amelyek vonatkozásában az irányadó jogszabályok tartalmaznak kötelező megőrzési időt, addig kezeljük, amíg ez törvényi kötelezettségünk. Az ilyen személyes adatok az érintett neve és azonosító adatai és a jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, amelyeket a munkaviszony alatt és azt követő 8 évig kezelünk. Egyéb, a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő adatokat 5 évig kezelünk.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok, így különösen az Mt-ben és a Kormányrendeletben található jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése céljára átadhatjuk a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. A Szolgáltató (mint kölcsönbeadó munkáltató) ilyen esetben az irányadó jogszabályok által előírt tájékoztatást a kikölcsönzés előtt megadja az érintett számára, így különösen tájékoztatja a kölcsönvevő munkáltató azonosító adatairól.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatoknak a kölcsönvevő munkáltató által történő további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltatók vagy harmadik személyek máshogy kezelik, mint a Szolgáltató. Ezen személyek által történő adatkezelésre az általuk meghatározott szabályok vonatkoznak. A Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs arra, hogy harmadik személyek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizár. A felelősség ilyen kizárását Ön kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy a Szolgáltató munkaerő-kölcsönzés szolgáltatását csak akkor vegye igénybe, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és amennyiben egy személyes adat megadása nem kötelező a munkaerő-kölcsönzés céljára, akkor ne adjon meg olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

3.2 Munkaerő-közvetítés

Mit értünk munkaerő-közvetítés alatt?

Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján).

Mi az adatkezelés célja?

Munkaerő-közvetítés esetében az adatkezelés célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkát kínálók egymásra találását.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Munkaerő-közvetítés céljára hozzájárulás alapján kezeljük a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Szolgáltatóval létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Tekintettel arra, hogy munkaerő-közvetítés esetén – amennyiben a közvetítési folyamat sikeres – a Szolgáltató ügyfele és az érintett között jön létre munkaviszony, nem pedig a Szolgáltató és az érintett között, ezért a Szolgáltató ebben az esetben csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a közvetítési folyamathoz szükségesek.

A munkaerő-közvetítés esetén kezelt személyes adatok köre:

a) vezetéknév

b) keresztnév

c) születési név

d) születési hely és idő

e) állampolgárság

f) bejelentett lakóhely

g) tartózkodási hely (levelezési cím)

h) családi állapota

i) eltartott gyermekek száma

j) e-mail cím

k) telefonszám (mobil, vezetékes)

l) tanulmányokra vonatkozó adatok

m) munkahelyekre vonatkozó adatok

n) idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

o) megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

p) egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, fényképfelvétel.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket a regisztrációs folyamat során külön megjelöljük.

Lehetőség van a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok megadására is, ami teljesen önkéntes. A Szolgáltató semmilyen módon sem ellenőrzi az ezzel kapcsolatban megadott információk helytállóságát. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a megváltozott munkaképességű álláskeresők után a munkáltatók kedvezményekre lehetnek jogosultak, ezért adott esetben ez az információ releváns lehet a kiválasztási folyamat során. Tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján különleges adatnak minősülhetnek, amelyek kezeléséhez Önnek külön írásos hozzájárulást kell adnia a Szolgáltatónak, ezért ha Ön a Portálon vagy emailben adja meg adatait a Szolgáltató részére, akkor a Szolgáltató kérheti Önt arra, hogy egy külön írásos hozzájárulást juttasson el a Szolgáltató részére. Az ezzel kapcsolatos teendőkről a Szolgáltató ügyfélszolgálata részletesen tájékoztatja Önt.

Amennyiben Ön ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója), akkor az Ön feladata, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa. Amennyiben ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, akkor Ön szavatol azért, hogy ezt a hozzájárulást beszerezte. A Szolgáltató bármikor kérheti Önt arra, hogy ezt igazolja, és ha ennek Ön nem tud eleget tenni, vagy ha a Szolgáltatónak bármilyen kétsége merül fel ennek helytállóságával kapcsolatban, akkor saját mérlegelése alapján az ajánlást vagy a referenciát eltávolíthatja (törölheti vagy zárolhatja) vagy akár az Önre vonatkozó adatok összességét is törölheti.

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A munkaerő-közvetítés céljára visszavonásig kezeljük a személyes adatokat.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

A munkaerő-közvetítés szolgáltatás célja, hogy kapcsolatba kerüljenek a munkát keresők és a munkát kínálók, ezért az álláskeresők és gyakornokok személyes adataihoz hozzáférhetnek azon munkaadók és fejvadászok, akik vagy amelyek a Szolgáltató ügyfelei. A Szolgáltató azonban szűrést végez az ügyfelei által megadott ismérvek alapján a munkát keresők adatai között, és csak az ügyfelek által meghirdetett pozícióra alkalmas jelöltek személyes adatait továbbítja vagy teszi hozzáférhetővé az ügyelek részére. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ügyfélköre időről-időre változhat, továbbá a munkáltatók és fejvadászok újabb és újabb, különböző pozíciókra keresnek munkavállalókat, ezért nem lehetséges előre pontosan felsorolni, hogy kik és melyek a Szolgáltatónak azok az ügyfelei, akik vagy amelyek részére – a Szolgáltató általi előszűrést követően – a személyes adatok továbbításra kerülnek vagy hozzáférhetnek ezekhez. A Szolgáltató ilyen ügyfelei azok a munkaadók és fejvadászok, akik a Szolgáltatóval szerződést kötöttek és az adott pozíció ismérveit megadták a Szolgáltató számára. Amennyiben Ön tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Szolgáltató mely ügyfelei részére továbbította az Ön munkaerő-közvetítés céljára kezelt adatait, illetve, hogy ezekhez kik férhettek hozzá, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató ügyfelei által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint a Szolgáltató. A Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs arra, hogy az ügyfelek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősségkizárást ellentételezi, hogy az álláskereső magánszemélyek számára részére a munkaerő-közvetítés szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A felelősség ilyen kizárását az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe a Szolgáltató munkaerő-közvetítés szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

A felhasználók személyes adataihoz – az internet globális jellege miatt – olyan munkáltatók vagy fejvadászok is hozzáféréssel rendelkezhetnek, melyek nem az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) valamelyik tagállamban, hanem valamilyen harmadik országban működnek. Előfordulhat az is, hogy a személyes adatait egy munkáltató olyan anyavállalatának vagy más hasonló vállalatnak továbbítja (pl. csoporton belül), amelyek ilyen harmadik országban találhatóak. Ezekben a harmadik országokban az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb lehet az európai uniós szabályozás szintjénél. Ezt Ön tudomásul veszi, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adataihoz ilyen harmadik országokban lévő munkáltatók is hozzáférhetnek, illetve részükre személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Az általuk végzett adatkezelés megtiltása érdekében az adott munkáltatóval, fejvadásszal vagy adott esetben harmadik személlyel kell felvennie a kapcsolatot.

3.3 Hírlevél (direkt marketing) adatkezelés

Mit értünk hírlevél (direkt marketing) alatt?

Bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb hasonló jellegű, direkt marketing üzeneteket küldünk azoknak, akik ezt igényelték. Minden esetben önkéntes döntés, hogy az érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni.

Mi az adatkezelés célja?

Hírleveleket és egyéb direkt marketing üzeneteket azért küldünk, hogy meglévő vagy új szolgáltatásainkat hirdessük, valamint hogy aktuális hírekkel szolgáljunk.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Hírleveleket és egyéb direkt marketing üzeneteket hozzájárulás alapján küldjük (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont).

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Az alábbi adatokat kezeljük erre a célra:

a) e-mail cím*

b) keresztnév*

c) vezetéknév*

d) születési dátum.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat visszavonásig kezeljük, azaz addig, amíg az érintett le nem iratkozik.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

A direkt marketing célra kezelt személyes adatokat a Szolgáltató kezeli, és azokat átadhatja a Szolgáltatóval egy cégcsoportba tartozó HSA Jobfair Kft. (Cg.05-09-022020, székhely: 3928 Tiszatardos, Kossuth Lajos utca 57., adószám: 23397938-2-05) részére, amely azokat szintén csak direkt marketing célra, azaz hírlevelek és egyéb ilyen jellegű üzenetek küldésére használhatja fel. Ha az érintett a Szolgáltatónál visszavonja a hozzájárulását (leiratkozik a hírlevélről), akkor természetesen a HSA Jobfair Kft. is törli az érintettnek a direkt marketing célra kezelt személyes adatait.

Más harmadik személynek a direkt marketing célra kezelt személyes adatok nem kerülnek átadásra. A Szolgáltató azonban küldhet más harmadik személyek megbízásából is hírleveleket, de ebben az esetben a személyes adatok nem kerülnek átadásra.

A hírlevelek küldésével összefüggő adatfeldolgozás:

Az elektronikus levelében küldött hírlevelek továbbításában a Portál technikai működtetésében a Szolgáltató alvállalkozói is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Ilyen adatfeldolgozó a PW Studio Kft. (Cg. 09-09-020869, székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7., adószám: 23306156-2-09), amely Portált működtető számítógépes kiszolgálót (szervert) működteti.

3.4 A Portál használatával összefüggő adatkezelés

Mit értünk Portál használatával összefüggő adatkezelés alatt?

A Portál használata során bizonyos típusú adatokat gyűjtünk és kezelünk, látogatottsági adatok (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából. Emellett a munkaerő-közvetítés szolgáltatás bizonyos funkciói a Portálon keresztül, online is igénybe vehetőek (erre a fenti 3.2 pontban foglaltak irányadóak).

Mi az adatkezelés célja?

A Portál használatával összefüggésben gyűjtött adatok elsődlegesen statisztikai célra, valamint a felhasználói élmény fokozása céljából kerülnek kezelésre.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), valamint bizonyos esetekben a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Az alábbi adatokat kezeljük:

e) IP cím

f) hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés

g) operációs rendszer típusa

h) böngésző típusa

i) aktivitás a Portálon.

A Portált regisztráció nélkül böngésző felhasználók adatainak kezelésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy ezeket az adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges. Ezért vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetőek-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a Portál látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából. Ez leginkább ún. cookie-k (sütik) révén történik. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Portált. A Portál látogatottsági adatainak feldolgozására aggregált és jórészt anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analitics szolgáltatást vesszük igénybe. A Google Analitics szolgáltatásáról és a Google adatvédelmi elveiről itt[https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/] olvashat.

A felhasználók kizárólagos felelőssége, hogy az általuk a Portálon megadott személyes adatok és egyéb adatok megfeleljenek a valóságnak. A Szolgáltató ezen adatok valóságát nem ellenőrzi, de megteszi azokat a lépéseket, amelyek általában elvárhatóak ennek biztosítása érdekében (pl. a regisztráció során megerősítés kérése a megadott email címről).

A Portál látogatása regisztráció nélkül:

A Portált Ön regisztráció nélkül is látogathatja, amely esetben Ön nem ad meg számunkra személyes adatokat. Mindazonáltal amikor meglátogatja a Portált, a Portál, illetve a látogatottsági adatokat rögzítő és feldolgozó analitikai szolgáltatás automatikusan rögzíthet bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk, mint például az internetszolgáltatójának neve, a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Portálon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és hossza, és a Portálon való egyéb aktivitás. Ahogy jeleztük, vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetőek-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük.

Hírlevélre való feliratokozás (regisztrációval vagy anélkül):

Lehetősége van feliratkozni hírlevél vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára. Feliratkozás esetében bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, minden esetben kizárólag olyan módon, ahogy Ön azt engedélyezte. Természetesen bármikor leiratkozhat az ilyen hírlevelekről vagy egyéb direkt marketing üzenetekről. A hírlevél (direkt marketing) célú adatkezelésre vonatkozó információkat a 3.3 pont tartalmazza.

A Portál igénybevétele regisztrációval:

Ha regisztrált a Portálon, akkor lehetősége van online feltölteni a profilját annak érdekében, hogy munkaerő-közvetítés szolgáltatás keretében a Szolgáltató a munkaadók ajánlataival megtalálhassa Önt, illetve hogy adott esetben Ön is tudjon jelentkezni meghirdetett pozíciókra. Ön dönti el, hogy a profiljában milyen adatokat ad meg, ugyanakkor vannak olyan adatok, amelyek megadása kötelező (ezekre a profil feltöltése során felhívjuk figyelmét). A profilja feltöltését követően a munkáltatók, fejvadászok és munkaerő-közvetítők – az általuk megadott preferenciák alapján – állásajánlataikkal megkereshetik Önt és kapcsolatba léphetnek Önnel.

A portálon lehetősége van arra is, hogy bizonyos közösségi oldalakon (például Facebook, Twitter) megosszon bizonyos, a Portálon elérhető tartalmakat, például egyes álláshirdetéseket. felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi oldalak használatára minden esetben az adott oldal felhasználási és adatkezelési szabályzatai irányadóak, amelyekre a Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs. A Szolgáltató ezért az ilyen megosztásokkal kapcsolatos felelősségét a lehető legtágabb mértékben kizárja. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

A profilja hozzáférhetővé válhat a Szolgáltató minden ügyfele (munkaadó és fejvadász) számára.

Ön az Ön által megadott adatokhoz bármikor hozzáférhet, azt bármikor módosíthatja, megváltoztathatja, illetve törölheti.

A Portál működtetésével összefüggő adatfeldolgozás:

A Portál technikai működtetésében a Szolgáltató alvállalkozói is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Ilyen adatfeldolgozó a PW Studio Kft. (Cg. 09-09-020869, székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7., adószám: 23306156-2-09), amely Portált működtető számítógépes kiszolgálót (szervert) működteti. A szerver fizikai üzemeltetését a Websupport, Ltd. (Webonic, székhely: Staré grunty 12, 841 04 Bratislava (Pozsony), Szlovákia, cégjegyzékszám: 36 421 928, Bratislava I. kerületi bíróság cégjegyzéke, 63270/B, közösségi adószám: SK2021869234) végzi, a szerver Szlovákiában található. A Portálhoz csak ezen alvállalkozók megfelelő jogosítvánnyal rendelkező munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, akik technikai támogatást (support-ot) nyújtanak. Nem valószínű, de előfordulhat, hogy ezek a személyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz ezen support tevékenység végzése közben. A Portál látogatottsági adatainak feldolgozására aggregált és jórészt anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analitics szolgáltatást vesszük igénybe. A Google Analitics szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. A Google részese az ún. Safe Harbor programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított. (A Safe Harbor program az Európai Bizottság 2000/520/EK határozatán, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott keretprogramon alapul.)

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A látogatottsági adatok aggregált és jórészt anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására 2 évig kerül sor.

Biztonsági mentések

A Portál egészéről, ideértve a személyes adatokat is, bizonyos időközönként mentések (backup) készülnek, amelyek 21 napig kerülnek tárolásra. Ezen időszak lejártát követően a mentések törlődnek. A mentéseket a Szolgáltató adatfeldolgozói tárolják.

4. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatótól személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Kérheti személyes adatai zárolását is. Zárolásra sor kerülhet a Szolgáltató döntése alapján is, ha Ön törlést kért, de a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit vagy az adatok kezelése más jogalapon szükséges.

Ön tiltakozhat is adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekénekérvényesítéséhez szükséges, valamint az Infotv. 21. §-ában meghatározott egyéb esetekben. Tiltakozásra tehát akkor kerülhet sor, ha nem hozzájárulás, hanem a fenti jogalapok egyike alapján kezeli személyes adatait a Szolgáltató. Ebben az esetben a Szolgáltató Infotv. előbb említett §-ában foglaltakra figyelemmel vizsgálja meg a tiltakozást és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha ön a Szolgáltatónak a döntésével nem ért egyet, akkor bírósághoz fordulhat.

A jelen pont szerinti megkereséseket a Szolgáltatónak a fenti 1. pontban foglalt elérhetőségire küldheti, illetve ott teheti meg.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

5. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Portál vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Portálon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Portálunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Portálunkra), elemezzük a Portál forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Portál használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Portál megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Portálunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg Portálunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célra kezeljük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése céljából.

Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők itt ismertetett használatához.

A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Portál bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

A Portálon használt sütikről itt olvashat bővebben.

6. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával. A Szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. Ugyanakkor – az internet mint nem biztonságos kommunikációs csatorna sajátosságaira tekintettel – a Szolgáltató nem tudja ellenőrizni, hogy az Ön által megadott információkat harmadik személyek (pl. a munkaadók és fejvadászok) milyen módon használják fel. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egy adat vagy információ felkerült az internetre, és azt harmadik felek átvehették, akkor azt a későbbiekben szinte lehetetlen eltávolítani, még akkor is, ha a Szolgáltató mindenben a jelen szabályzatnak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el.

Az Ön döntése, hogy fenti kockázatok ismeretében regisztrál-e a Portálon, illetve igénybe veszi-e a szolgáltatásokat, továbbá hogy milyen személyes adatokat és egyéb információkat ad meg.

A Portálon a regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó megőrzése és bizalmas kezelése szintén az Ön kizárólagos kötelessége és felelőssége. Javasoljuk, hogy ezeket az azonosítókat másnak ne adja meg és elkülönítve kezelje. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget sem tud vállalni azért, ha Ön nem így jár el vagy valaki az azonosítóit más módon kifürkészve lép be a Portálra az Ön nevében. Amennyiben úgy véli, hogy azonosítói illetéktelen kezekbe kerültek vagy valaki az Ön nevében jogosulatlanul lépett be a Portálra, akkor azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Nem javasoljuk olyan adatoknak, információknak a megadását, amelyek nyilvánosságra hozatalát nem kívánja.

Kérjük, hogy email-címét minden esetben tartsa naprakészen, és azt figyelje, mert a Portál az értesítéseket az Ön által megadott email-címre küldi. Javasoljuk, hogy minden esetben olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

Ön szavatol azért, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve harmadik személy jogát nem sértik. Az ezen szavatosságvállalás megsértéséből eredő bármilyen hátrányért vagy kárért kizárólag a nyilatkozatot tevő felel. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a nyilatkozatot tevő által megadott adatok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát sértik, illetve valótlan tartalmúak vagy nyilvánvalóan ellentétesek a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, jogosult az adatokat – a nyilatkozatot tevő egyidejű értesítése mellett – saját belátása szerint, egyoldalú intézkedésével törölni.

7. Mit tartunk még fontosnak?

Közösségi média

Ha a Portált, a Szolgáltatást, illetve a Szolgáltatót egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöli, követi stb., úgy engedélyezi, hogy a Szolgáltató hozzáférjen a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „lájkolásai”). A szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, az Ön személyéhez nem kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve melyekre kattinthatott rá stb.). A közösségi oldalak azonban a Szolgáltatótól függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi szabályzattal is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen adatvédelmi szabályzat, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

Linkek

A Portál tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem a Szolgáltató kezel (pl. munkaadók saját honlapja), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Adatvédelmi Szabályzat, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak a Szolgáltatótól teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

Tájékoztatáskérés

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a Szolgáltatónak fenti 1. pontban jelzett elérhetőségein kérhet tájékoztatást.

A szabályzat módosítása

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Portálon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján, adott esetben hírlevél vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk tájékoztatást.

HSA KFT. COOKIE KÖZLEMÉNY

www.hsakft.hu

1. Cookie-ról általában

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik.

2. A jelen honlap által használt cookie-k

A jelen honlap által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját.

Cookie neve

Típusa

Funkciója

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje)

ci_session

string

Az oldal működését segíti elő, az oldal betöltése után kizárólag a portálon regisztrált felhasználók felhasználói nevének rögzítésére szolgál, hogy megkönnyítse az újbóli bejelentkezést és a könnyebb kezelhetőséget. (A ci_session cookie nem küld tovább semmilyen adatot a rendszeren keresztül más felhasználók, webmesterek és a weblap tulajdonosai számára.)

ci_session: 7200 másodperc

3. Harmadik felek által használt cookie-k

A harmadik felek által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját. Ezen cookie-kat nem a Portál helyezi el a böngészőben, hanem harmadik felek.

Cookie neve

Típusa

Funkciója

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje)

__utma

__utmb

__utmc

__utmz 

Google Analytics

Ezen a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a jelen honlap mely oldalait látogatták meg. További információk a Google által használt cookie-król ezen a linken .

__utma: 2 év

__utmb: 30 perc

__utmc: 
böngésző bezárásával

__utmz: fél év 

__utmz

pwstudio.hu

Ezt a cookie a PW Studio Kft. (Cg.09-09-020869, székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7.) használja arra, hogy figyelje, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot.

__utmz: fél év

4. Cookie-k letiltása / blokkolása

Amennyiben a fenti 2. és 3. pontokban említett cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a Portál számos funkciója, vagy akár az egész Portál nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

- Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

- Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

A fenti 3. pontokban említett Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Portáltól és annak szolgáltatójától, így ennek elérhetőségével vagy használatával kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal.

5. Cookie-k és a személyes adatok

A cookie-kban rögzített az adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges. Ezért vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetőek-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a Portál funkcionalitásának nyújtása, látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából.

6. Adatvédelmi szabályzat és a cookie-közlemény kapcsolata

A jelen cookie közlemény az Adatvédelmi Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

7. Kapcsolat

A Portált a HUMAN SERVICE AGENCY Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (Cg. 09-09-007178, székhely: 4024 Debrecen, Batthyány utca 12-1. fszt. 1, adószám: 11982348-2-09, nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága) üzemelteti. Amennyiben kérdése merülne fel a jelen szabályzattal vagy a cookie-k használatával kapcsolatosan, az Adatvédelmi Szabályzatban jelzett elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval.

Bejelentkezés

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Elfelejtett jelszó

Állás keresés

Részletes álláskereső